Privacyverklaring


 

Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Brys hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw gegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit document worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Brys

Deze privacyverklaring geldt voor Brys (hierna: Brys), kantoorhoudend te Alblasserdam, West Kinderdijk 122v.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen

In de volgende gevallen mogen we uw gegevens bewaren en verwerken:

Als u Brys toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Brys rust;

Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Brys is opgedragen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brys of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Brys en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij uw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan u specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen

Brys kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Brys, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
 • Indien u voor Brys of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Brys onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Delen met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer u solliciteert bij Brys, dan verstrekken we uw persoonsgegevens uiteraard aan onze opdrachtgevers. We verstrekken dan alleen de gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van uw geschiktheid voor de openstaande functie.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat uw rechten zijn

U heeft het recht om:

 • de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te vullen;
 • uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar info@brys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw verzoek brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

Digitale toegang tot het datacentrum waarin de persoonsgegevens worden verwerkt is alleen mogelijk via een veilig wachtwoord en ‘two factor authentication’.

Brys laat regelmatig tests uitvoeren door externe partijen om te onderzoeken of de gebruikte software kwetsbaar is voor inbreuken.

Door een firewall worden digitale aanvallen op de software automatisch herkend en geblokkeerd.

Binnen één uur worden verstoringen in het systeem verholpen. Bij afhankelijkheid van externe leveranciers geldt een termijn van vier uur.

Vertrouwelijke gegevens worden vernietigd met behulp van een papierversnipperaar.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brys.nl.

Bewaartermijn

Brys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. In het kader van een doeltreffende en gepersonaliseerde bemiddeling van een kandidaat naar een geschikte werkplek, bewaren we diens persoonsgegevens minimaal één jaar.

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen u mee:

De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;

De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;

Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cookiebeleid

In kaart brengen websitebezoek

Wij analyseren het gebruik van onze website www.brys.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van cookies door Brys

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als u bij ons bent ingelogd, kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en onze website content op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt te kunnen aanpassen. Daarnaast gebruiken we cookies van social media netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter om social media integratie op onze website mogelijk te maken. Ook maken wij op deze website gebruik van retargeting pixels en browser fingerprinting. Bij browser fingerprinting worden geen gegevens opgeslagen op de apparatuur waarmee u onze website bezoekt, maar lezen we wel informatie van uw internet browser uit en sturen we deze informatie door naar onze servers. Met behulp van browser fingerprinting zijn we in staat u te herkennen bij een nieuw bezoek op onze website en kunnen we onze website content afstemmen op uw profiel waardoor de site zo veel mogelijk relevant voor u is.

Hoe kunt u cookies wijzigen of weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te wijzigen of weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Klik op onderstaande button om uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Cookies wijzigen

Brys en andere websites

Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Afsluiting

Contactgegevens

info@brys.nl

078 – 692 0620

Team Brys

Mathijs Vreeken

Aanjager, goed luisteren, enthousiasme, sportief en actief. Het liefst met elkaar! Dat zijn typeringen die het beste passen. Diverse ervaring opgedaan in management, recruitment, pionieren en starten van new business en blijft zich hierin graag in ontwikkelen. Familyman, steekt in de zomer graag de bbq aan, af en toe stoere-mannen dingen doen!

Walter Leenheer

Sportief aangelegd, commercieel ingesteld. Zakelijk met een persoonlijk karakter. Krijgt energie van klantcontact, organisaties helpen bij het vinden van talent om hun businessdoelstellingen te realiseren. Afgelopen jaren bij Intro in verschillende commerciële rollen actief geweest. In zijn vrije tijd is deze dappere kerel actief als reservist bij de Landmacht.

Ruben van Mourik

Opgeleid als jurist, de afgelopen jaren HR-manager geweest binnen Florys Groep. Interesse in de menskant van organisaties. Sparringpartner voor ondernemers. Krijgt energie van een goed gesprek. Meestal met een (glim)lach. Sportliefhebber, boekenverslinder.